Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 6

EHBO cursus

Posted on

Op onze website staat het al aangegeven. De EHBO-vereniging Assen start op 15 november met een nieuwe, vier wekelijkse, EHBO-cursus op zaterdag. De overige cursusdagen staan gepland op 22 november, 29 november en 6 december 2014. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt op 13 december gehouden. Zowel de cursus als het examen worden aan de hand van de richtlijnen van Het Oranje Kruis georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nog beperkt mogelijk.

De volgende EHBO-cursus op zaterdag wordt bij voldoende aanmelding medio april 2015 georganiseerd. In de tussenliggende periode wordt nog een 14 wekelijkse EHBO cursus op donderdagavond georganiseerd. Aanmelding voor deze cursus is nu reeds mogelijk.

 

 


Nieuw seizoen met vervolglessen

Posted on

Een paar drukke maanden met allerlei evenementen, waar leden van de vereniging als hulpverlener aan hebben meegewerkt, liggen achter ons. Wanneer we vooruit kijken dan zien we weer een aantal drukke maanden op ons af komen. Naast de ondersteuning bij evenementen staan ook vervolglessen voor de leden op het programma.

Het draaiboek voor de vervolglessen is vóór de zomervakantie gereed gekomen. De lessen staan dit seizoen in het teken van “de fiets”. Dit thema is gekozen omdat wij als vereniging regelmatig met fiets-evenementen in aanraking komen. Denk hierbij aan fietscross, mountainbike wedstrijden en demonstraties, Fiets4Daagse, Jeugdtour, Wielerronde door Drenthe, Wintertriathlon en E-bike demonstraties. Daarnaast komen leden van de vereniging in de privésfeer ook nog al eens in aanraking met fietsongevallen. Kinderen en ouderen zijn daarbij  vaak het slachtoffer. Het gaat overigens bij recreatieve wielrenners ook nog wel eens mis. Kortom een interessant en actueel thema.

Inmiddels zijn de leden allemaal per brief uitgenodigd voor het volgen van één of meer lessen. De vervolglessen worden gehouden in de periode september – december.


Voorbereidingen TT in volle gang

Posted on

De voorbereidingen zijn in volle gang voor wat betreft de eerstehulpverlening in de TT week. Vanavond is de personele bezetting voor zover mogelijk rond gemaakt. We zijn er bijna.  Wat nu nog rest is het samenstellen van de team-indeling. Dat wordt nog een aparte klus op zich.

De stand op dit moment is dat met 97 personen de eerstehulp verzorgd wordt. In totaal zijn dit  430 dagdelen.

De week ziet er voor de vereniging als volgt uit:

21 juni – TT Run.
21 juni – TT Balloon Festival.
22 juni – TT City Racing.
23 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de binnenstad van Assen.
24 juni – Briefing t.b.v. eerstehulpverleners in de publiekshulpverlening op het TT Circuit.
25 juni – Middag en avond, TT Speedweek in Assen.
26 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
26 juni – Middag en avond, TT Speed Week in Assen.
27 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.
27 juni – Middag en avond, TT Speed Week in de stad.
28 juni – Publiekshulpverlening op het TT Circuit.


TT Speed Week

Posted on

draaiboek-2013aEind juni staat Assen weer in het teken van de TT. In de binnenstad van Assen een groot feest en op het circuit motorraces met de MotoGP als hoogtepunt.  In  de afgelopen week is er overleg geweest met de GHOR. Op basis van de informatie die door de organisator beschikbaar is gesteld wordt, voor wat betreft de eerstehulpverlening, gepoogd een adequaat inzet-plan te realiseren. Hoe ziet het programma er uit? Waar liggen de risico-punten? Welke eisen heeft de vergunnnig-verlener? Waar moeten de EHBO-posten komen? Hoeveel eerstehulpverleners zijn er nodig? Vragen waar een antwoord op moet komen om zo samen met andere partners  tot een adequate inzet te komen.

Aan alle afdelingen van het district Drenthe is de beloofde flyer gezonden. De flyer bevat informatie over de aanpak en de inzet van de vereniging. De flyer is voor geïnteresseerden <hier> te downloaden. Enkele tientallen leden hebben het aanmeldingsformulier waarmee ze hun medewerking toezeggen al ingevuld. De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang.


Algemene Ledenvergadering 2014

Posted on

 

Op maandag 7 april 2014 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen gehouden. Leden van de vereniging hebben inmiddels, schriftelijk, een uitnodiging voor de vergadering ontvangen.

De agenda ziet er, samengevat, als volgt uit.

 • Opening
 • Behandeling ingekomen stukken
 • Notulen van de ALV van 8 april 2013
 • Verslag van de secretaris
 • Verslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezen
 • Bespreking agenda districtsvergadering van 9 april 2014
 • Bespreking ALV op 24 mei te Middelburg
 • Rondvraag
 • Sluiting

 


Spijkerbanden

Posted on

Aankomend weekend staat voor de vereniging het eerste grote evenement van dit jaar op de agenda. Een lang weekend spannende ijsspeedway wedstrijden. Motoren die met vlijmscherpe spikes in de banden een wedstrijd over 4 ronden rijden. Dat alles zonder rem. Vaart minderen kan alleen door de gashandel dicht te draaien. Plotseling stoppen is er niet bij.

Donderdagavond start het evenement met een training voor de deelnemers aan de “Roelof Thijs Bokaal”. De wedstrijd wordt vrijdagavond, over een twintigtal heats, verreden. Vrijdagmorgen staat een training op het programma voor de WK-rijders. Zij mogen zaterdagavond en zondagmiddag aan de bak. Voor de WK-rijders bestaat de wedstrijd ook uit 20 heats.

Enkele leden van de vereniging bouwen donderdag de EHBO-kamers op. Zowel voor de deelnemers als voor het aanwezig publiek worden behandelruimtes ingericht. Langs de baan worden posten gesitueerd van waar de hulpverlening op gang komt ingeval van incidenten op de baan. In beide bochten staan hulpverleners. Zowel artsen, verpleegkundigen als eerstehulpverleners staan paraat. Op de tribunes patrouilleren eerste hulpverleners. Zij bieden hulp bij een eventueel incident in het publiek. Alle hulpverleners staan door middel van een portofoon met elkaar in verbinding. Daar waar nodig kan snel hulp geboden worden. Tijdens de wedstrijden staan uiteraard ook ambulances paraat. Het is en blijft een gevaarlijke sport. Een foutje op de baan kan vervelende blessures opleveren. De spikes zijn vlijmscherp en de strobalen staan dichtbij. Op de tribune of de weg er naar toe kan het uiteraard ook mis gaan. Een enkel verzwikken, een blaar oplopen of een simpele val is ook vervelend. In ieder geval staat de vereniging met enkele tientallen hulpverleners paraat. Niet alleen met een simpele pleister maar als het moet ook met meer.

 


2013 – 2014

Posted on

We zijn al weer een maand onderweg in 2014. Er kan teruggekeken worden op 2013 en wat dat jaar ons allemaal gebracht heeft. Het mag dan crisistijd zijn. Onze activiteiten hebben er nauwelijks onder te lijden gehad. Het aantal aanmeldingen voor de EHBO-cursussen, op donderdagavond en zaterdag, is weliswaar iets minder dan we gewend zijn maar nog steeds voldoende om een cursus te starten. Daar waar iedereen een terugloop van het aantal leden ziet blijft het ledental van onze vereniging stabiel. De vervolglessen zijn massaal gevolgd.
Wat de hulpverlening betreft was 2013 net als de jaren er voor een druk jaar. Misschien nog wel iets drukker. Helaas hebben we diverse aanvragers, vanwege een overvolle agenda, teleur moeten stellen. Er waren geen vrijwilligers meer beschikbaar op dat moment.
Het afgelopen seizoen zijn voor de beginnende hulpverleners speciale, aanvullende, trainingen georganiseerd. Blaarbehandeling, GAVE-methode en sitrap, portofoonbediening, vervoer met brancard en trolley en samenwerken waren onderwerpen die de revue passeerden. Alle actieve hulpverleners mochten tijdens een grote oefening, met meerdere slachtoffers, hun vaardigheden tonen.
Voor enkele basisscholen is Jeugd EHBO verzorgd. Hier speelt de crisis misschien wel een rol. Nog maar twee of drie scholen bieden de leerlingen de mogelijkheid voor Jeugd EHBO les. De eerste aanvraag voor 2014 is al binnen. Misschien zien we dit jaar weer een stijgende lijn, wie weet?

2014 beloofd weer een druk jaar te worden. De eerste EHBO cursus is al weer gestart. In maart start, bij voldoende aanmelding, een nieuwe zaterdag cursus. De eerste evenementen voor 2014 zijn overigens al weer gedraaid. De aanvragen voor nieuwe evenementen stromen al weer binnen.
Naast dit alles blijven we aan te weg timmeren om onze vereniging op de kaart te houden. Regelmatig plaatsen we nieuws en berichten op de website, op Twitter en op Facebook.  Voor alle activiteiten geldt dat we dit niet zonder vrijwilligers kunnen doen.


Start EHBO cursus op donderdagavond

Posted on

Wat te doen als een kind van de trap valt, de visite zich verslikt in een stukje worst, de buurvrouw in hevig ademnood verkeert of een sporter een enkel verstuikt?

Bij het woord “ongeluk” wordt vaak gedacht aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens sport en spel. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verslikking, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bijvoorbeeld bij een hartaanval of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen helpen. Maar hoe? Onder meer door het volgen van een EHBO-cursus.

Iedereen van vijftien jaar en ouder kan in principe een EHBO-cursus volgen. In deze cursus worden onderwerpen als bewusteloosheid, bloedingen, shock, brandwonden, botbreuken, vergiftiging en reanimatie met behulp van een AED behandeld. De cursus wordt gegeven door een docent EHBO. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de theorie maar de nadruk ligt vooral op de praktijk. Eerste hulp situaties worden geoefend met behulp van Lotus-slachtoffers, mensen die zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.

Informatie en aanmelden
Op donderdag 16 januari 2014 start een nieuwe (donderdagavond) cursus inclusief reanimatie, verbandleer en AED. Deelname is nog mogelijk. Meer informatie is te vinden op de internetpagina van de vereniging. Telefonisch kan informatie verkregen worden bij het secretariaat van de vereniging op nummer 0592-351616


Planning vervolglessen

Posted on

vervolglesDe secretaris houdt heel nauwgezet de administratie bij voor wat betreft de uitnodigingen voor de vervolglessen en de daaraan verbonden planning. Enerzijds door de onverwachte groei van het aantal leden en anderzijds als gevolg van afmeldingen vanwege verhindering ontstaat er een planningsprobleem. Enkele lessen raken “overvol” en dat vormt een ongewenste situatie. We zijn hierdoor genoodzaakt een “stop” af te kondigen voor een aantal avonden.

Het gaat om:
Les 3 op 3 oktober
Les 5 op 10 oktober
Les 2 op 31 oktober
Les 4 op 7 november.

Wanneer je uitgenodigd bent voor één van deze avonden, en een andere lesavond vormt geen probleem voor je, dan verzoeken we je contact op te nemen met het secretariaat. We kunnen je dan mogelijk overhevelen naar een andere datum. Voor de vervolglessen in 2014 gaan we onderzoeken of we aan het huidige aantal groepen een nieuwe groep toe kunnen voegen.


Nieuw seizoen met vervolglessen

Posted on

Het nieuwe seizoen met vervolglessen gaat weer van start. Deze week nemen de praktijkdocenten het draaiboek en lesstof nog een keer door. Daar waar nodig worden de laatste puntjes nog even met elkaar afgestemd. Aansluitend worden de onderwerpen nog eens doorgenomen en geoefend met de assistenten. Kortom aan de voorbereiding kan het niet liggen. En dan kan op 10 september de eerste vervolgles van start gaan. We hopen aan het einde van de rit, de laatste les staat gepland op 3 december, alle leden weer competent te kunnen verklaren.

Bij voldoende aanmelding willen we op 16 november 2013 starten met een nieuwe EHBO-cursus. De cursus wordt op 4 zaterdagen gehouden. Aansluitend volgt op een vijfde zaterdag het examen. Dus cursus vindt alleen doorgang bij voldoende aanmelding.