Media - Kon. Ned. Ver. EHBO, afdeling Assen - Page 2

Start nieuwe EHBO cursus

Posted on

Op woensdag 9 februari start de vereniging met een nieuwe EHBO avond-cursus. Vanwege de Covid-19 pandemie worden eerst drie digitale lessen georganiseerd. Kandidaten volgen online de theorie lessen. Aansluitend worden in het verenigingsgebouw de praktische lessen gehouden.

Aanmelden voor de cursus is nog beperkt mogelijk en kan via de website met behulp van het aanmeldformulier.


Nieuwe EHBO cursus

Posted on

Het bestuur van de EHBO vereniging Assen heeft besloten een nieuwe EHBO cursus te starten op 11 januari 2022. Voor meer informatie over de cursus verwijzen wij u naar de cursuspagina. Aanmelden kan via de aanmeld-pagina.

Vanwege de Covid-19 pandemie is één en ander nog wel onder voorbehoud.


Vervolglessen 2021

Posted on

Helaas ligt de Covid-19 pandemie nog steeds niet achter ons. Daardoor hebben we nog steeds te maken met de geldende richtlijnen en maatregelen.

Om competent te blijven zijn vervolglessen noodzakelijk. Besloten is om, met inachtneming van de richtlijnen, een serie vervolglessen te organiseren. De leden van de vereniging hebben inmiddels allemaal een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Het organiseren van een EHBO cursus of (losse) reanimatiecursus is op basis van de huidige richtlijnen nog niet goed mogelijk. Zodra er mogelijkheden zijn (versoepelingen, waaronder opheffen 1,5mtr richtlijn) zullen wij uiteraard weer cursussen organiseren. Houd hiervoor onze website in de gaten. Aanmelden voor een cursus is wel mogelijk.


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Vorig jaar moest de ALV uitgesteld worden vanwege de Covid-19 pandemie. Een bijeenkomst in ons verenigingsgebouw was, gelet op de afgekondigde maatregelen, niet mogelijk. Uiteindelijk is de ALV in oktober 2020 langs digitale weg gehouden. Traditioneel wordt de ALV in april georganiseerd. Het bestuur heeft besloten om op 19 april 2021 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te organiseren. Helaas is een bijeenkomst in het verenigingsgebouw nog niet mogelijk. Alle leden hebben per email een uitnodiging toegezonden gekregen voor een digitale uitvoering.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen.
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020.
 3. Verslag van de secretaris.
 4. Verslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
 7. Pauze.
 8. Rookbeleid in en rondom pand.
 9. Bestuursverkiezing
 10. Bespreking districtsvergadering d.d. 19 mei 2021 te Pesse.
 11. Bespreking Algemene Ledenvergadering d.d. 5 juni 2021 te Zeist (via livestream).
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Covid-19 maatregelen wederom verscherpt

Posted on

Het blijkt lastig het virus de baas te worden. Als gevolg van de recente toename van het aantal besmettingen zijn de maatregelen tot het indammen van het Covid-19 virus door de overheid wederom verscherpt.

Met onmiddellijke ingang zijn de activiteiten van de vereniging weer stil komen te liggen. Ons verenigingsgebouw is in ieder geval gesloten tot en met 19 januari 2021.

Een nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de vereniging kan vooralsnog niet plaats vinden.


Covid-19 maatregelen verscherpt

Posted on

Als gevolg van de toename van het aantal besmettingen zijn de maatregelen tot het indammen van het Covid-19 virus door de overheid verscherpt.

Vanwege deze verscherping heeft het bestuur het volgende besloten:

 • Met ingang van zaterdag 17 oktober 2020 komen de nog geplande vervolglessen te vervallen.
 • Het op 24 oktober 2020 geplande examen wordt tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
 • Toezeggingen voor wat betreft hulpverlening tijdens evenementen worden ingetrokken.
 • Reanimatie/AED cursussen en vervolglessen kunnen vooralsnog niet georganiseerd worden.

Richtlijnen reanimatie verscherpt.

Posted on

Het toenemende aantal Covid-19 besmettingen heeft tot een verscherping van de richtlijnen voor het reanimatie geleid.
Op 09 oktober maakte de Nederlandse Reanimatie Raad de verscherpte richtlijnen bekend. Lees hier meer over dit onderwerp.


Algemene Ledenvergadering

Posted on

Vanwege het Covid-19 virus is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die normaliter in de maand april wordt gehouden, noodgedwongen uitgesteld. De actuele stand van zaken rondom het virus maken een bijeenkomst in het verenigingsgebouw onmogelijk. Daarom is besloten om op 14 oktober 2020, aanvang 19:30uur, een digitale ALV te organiseren.
Leden van de vereniging hebben bij de uitnodiging een link ontvangen waarmee deze digitale vergadering bijgewoond kan worden.

Handleiding voor leden:
Type de link in de uitnodiging over in de adresbalk van uw browser en druk op <enter>. Direct daarna wordt een bestand naar uw computer gezonden. Na het downloaden dient u dit bestand te installeren. Accepteer de uitvoering hiervan. Wanneer dit proces succesvol is verlopen komt u automatisch terecht in het toegangsscherm. Toets uw naam in en klik op ‘join meeting’. Wij willen u graag zien en horen. Klik daarom ‘join with video’ en join with computer audio’ ook aan. Op het volgende scherm kunt u rechts bovenin de weergave naar wens instellen met ‘speaker view’ en ‘gallery view’.

De toegang tot de vergadering wordt gecontroleerd.


Voorzichtige herstart

Posted on

Begin juni zijn de maatregelen rondom de verspreiding van het Covid-19 iets versoepeld. Voor de vereniging geeft dit wat mogelijkheden voor een voorzichtige herstart van de activiteiten. Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Ons verenigingsgebouw was vanaf het begin, in maart, gesloten. Het gebouw is inmiddels weer geopend voor vergaderingen en andere vormen van overleg ten behoeve van een herstart. Denk hierbij aan een aangepast lesprogramma en schema. Op dit moment bestuderen wij de mogelijkheden voor het hervatten van de gestaakte EHBDD cursus. Deze cursus willen we op korte termijn als pilot organiseren. Aan de hand van de opgedane ervaringen wordt gekeken hoe we de overige activiteiten weer kunnen opstarten.


Voor toegang tot het verenigingsgebouw geldt het volgende:
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Direct na binnenkomst, handen desinfecteren.
 • Plaats nemen op de aangeboden/aangewezen stoel.
 • Hang je jas over je stoel (kapstok is niet aanwezig).
 • Koffie/thee wordt geserveerd (zelf inschenken is niet toegestaan).
 • Toegang tot de toiletruimte is beperkt tot één persoon.
 • Loop niet onnodig door het verenigingsgebouw. Blijf zoveel mogelijk op uw plaats.
 • Raak zo weinig mogelijk aan dit met het oog op de noodzakelijke reiniging.
 • Na afloop van de bijeenkomst je afval in afvalbak deponeren en de zaal verlaten.

Geen toegang tot het verenigingsgebouw, indien er sprake is van:
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38° Celsius.
 • Verkoudheidsklachten en koorts (38° Celsius of hoger) en/of benauwdheid.
 • Benauwdheidsklachten
 • Reuk- en/of smaakverlies
 • Coronavirus gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab.
 • Contact, in de afgelopen 14 dagen, met een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus terwijl hij/zij nog klachten had
Voorkom verspreiding Covid-19
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.

In het verenigingsgebouw is, naast het reguliere (schoonmaak) materiaal, het volgende beschikbaar:
 • Handdesinfectiemiddel (Sterillium)
 • Handschoenen
 • Mondkapjes
 • Wegwerp schorten
 • Tissues
 • Reinigingsmiddel (Dettol)
 • Schoonmaakdoekjes
 • Desinfectiemiddel toiletbril


Teken en rupsen

Posted on

Op dit moment krijgt het Covid-19 alle aandacht. Terecht natuurlijk. Toch hierbij de tip om ook even stil te staan bij de teek en de eikenprocessierups. Mogelijk kunt u gezondheidsklachten die deze beestjes kunnen veroorzaken verminderen of zelfs voorkomen.